Διγλωσσία στα παιδιά. Κατηγορίες της διγλωσσίας.

Τι είναι η διγλωσσία;
Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν ενεργά τη δεύτερη (τρίτη κλπ) γλώσσα θεωρούνται δίγλωσσα. Συνήθως, τα δίγλωσσα άτομα είναι και διαπολιτισμικά (δυο κουλτούρες). Η κουλτούρα κατακτάται, μεταδίδεται μέσω κοινωνικής συναλλαγής και μεταφέρεται κυρίως μέσω της γλώσσας. Ένα άτομο μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα ικανότητας στις διαφορετικές γλωσσικές λειτουργίες (ακουστική και γραπτή κατανόηση, προφορικός και γραπτός λόγος) και στους διαφορετικούς γλωσσικούς τομείς (μορφολογία, σύνταξη, φωνολογία, σημασιολογία) (Καμπανάρου, 2008).
Τα δίγλωσσα παιδιά προέρχονται στην πλειοψηφία τους από μικτές οικογένειες ή οικογένειες μεταναστών, που για λόγους ένταξης στην κοινωνία ή για τη διατήρηση της μητρικής/πατρικής καταγωγής τους, διατηρούν την επαφή και με τις δύο γλώσσες.
Τα παιδιά που εκτίθενται σε δύο γλώσσες κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής τους έχουνε πάρα πολλές πιθανότητες να γίνουν δίγλωσσα, δηλαδή φυσικοί ομιλητές και των δύο γλωσσών, άρα και με τις δύο γλώσσες ως μητρικές.

Ποίες είναι οι κατηγορίες της διγλωσσία στα παιδιά;
Στα παιδιά η διγλωσσία χωρίζεται σε δύο κυρίως κατηγορίες: την ταυτόχρονη και τη διαδοχική ή επάλληλη διγλωσσία.
Στην ταυτόχρονη διγλωσσία το παιδί μεγαλώνει με δυο γλώσσες από τη γέννησή του ή έρχεται σε επαφή με μια δεύτερη γλώσσα πριν τα τρία έτη ζωής. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί έχει αρχικά ένα αδιαφοροποίητο γλωσσικό σύστημα. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, οι δύο γλώσσες αρχίζουν να διαχωρίζονται αν και υπάρχει κάποια “σύγχυση” (π.χ. στη συντακτική δομή της πρότασης). Μέχρι τη σχολική ηλικία, οι δύο γλώσσες έχουν κατακτηθεί και είναι εντελώς μοναδικές. Το παιδί είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και τις δυο γλώσσες άπταιστα.
Στη διαδοχική ή επάλληλη διγλωσσία, το παιδί μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα αφού έχει ήδη αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την πρώτη. Για παράδειγμα, ένα παιδί που μιλάει ρώσικα και εκτίθεται πρώτη φορά στα ελληνικά όταν πάει νηπιαγωγείο.
Στην περίπτωση της διαδοχικής διγλωσσίας φαίνεται να μεσολαβεί και μια »περίοδος σιωπής». Είναι μια χρονική περίοδος κατά την οποία το άτομο που μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα ακούει και μαθαίνει, αλλά μιλάει λίγο. Συνήθως, αυτό συμβαίνει όταν η πρώτη γλώσσα αντικαθίσταται απότομα από τη δεύτερη γλώσσα και μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.

 

 

Αφήστε σχόλιο