Διγλωσσία στα παιδιά. Κατηγορίες της διγλωσσίας.

Διγλωσσία στα παιδιά. Κατηγορίες της διγλωσσίας. Τι είναι η διγλωσσία; Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν ενεργά τη δεύτερη (τρίτη κλπ) γλώσσα θεωρούνται δίγλωσσα. Συνήθως, τα δίγλωσσα άτομα είναι και διαπολιτισμικά (δυο κουλτούρες). Η κουλτούρα κατακτάται, μεταδίδεται μέσω κοινωνικής συναλλαγής και μεταφέρεται κυρίως μέσω της γλώσσας. Ένα άτομο μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα ικανότητας στις διαφορετικές…

Διγλωσσία και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

Διγλωσσία και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού Πολλοί γονείς ανησυχούν μήπως η διγλωσσία προκαλεί κάποιου είδους αναπτυξιακού προβλήματος στο παιδί τους (π.χ. δυσκολίες στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη). Παλιές έρευνες υποστήριζαν ότι η διγλωσσία έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Τώρα πιστεύεται ότι παιδιά μέσης νοημοσύνης μαθαίνουν μία δεύτερη γλώσσα σχετικά εύκολα. Όσο πιο…